l  Mapa serwisu  l    RSS FEED
Twoje położenie: Strona główna / Środowisko / Formularze
Menu
Ochrona środowiska – formularze
 

I. Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska należy przekazywać marszałkowi województwa oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska za okresy półroczne do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza. Dotyczą one m. in.:

 • ilości i rodzajów gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza, danych, na podstawie których określono te ilości oraz o wysokości należnych opłat (załącznik nr 2)* (formularz nr 2),-
 • ilości i jakości pobranej wody podziemnej, wody powierzchniowej śródlądowej i morskich wód wewnętrznych oraz o wysokości należnych opłat (załącznik nr 3)*,
 • ilości, stanu i składu ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, wielkości, rodzaju i sposobu zagospodarowania terenu, z którego wprowadzane są do wód lub do ziemi wody opadowe lub roztopowe, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne oraz o wysokości należnych opłat (załącznik nr 4)*.
  Uwaga: Ww. informacje składa się każdorazowo łącznie z wykazem zawierającym zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (załącznik nr 1)* (formularz nr 1).
  * Wzory wykazów określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18.06.2009 r. (Dz. U. Nr 97, poz. 816).

  Wykazy przedkłada się w formie pisemnej. Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska ma taką możliwość, powinien przedłożyć wykazy także w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.


II. Informacje i sprawozdania roczne przekazywane marszałkowi województwa:

 •  do 15 marca następnego roku dotyczą:
 1.  rodzajów i ilości wytworzonych odpadów, bez odpadów komunalnych (formularz nr 3), 
 •  do 31 marca następnego roku dotyczą m. in.:
 1.  wysokości należnej opłaty produktowej – sprawozdanie OŚ-OP1 (formularz nr 4),
 2. masy lub ilości opakowań, w których zostały wprowadzone na rynek krajowy produkty, lub wprowadzonych na rynek krajowy produktów, masy lub ilości odzyskanych i poddanych recyklingowi oraz osiągniętych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (szczegółowy zakres informacji określa art. 10 ustawy z 11. 05. 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej – Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607) – sprawozdania nie składa się jeżeli jest sporządzane sprawozdanie OŚ-OP1,
 3.  ilości wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań (formularz nr 5, 6, 7).

III. Niektóre dokumenty dla prowadzenia ewidencji odpadów:

Wzory wszystkich wymaganych dokumentów określa rozporządzenie Ministra
Środowiska dnia 14. 02. 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 213).
U W A G A: powyższe rozporządzenie i wzory kart obowiązywały do 31. 12. 2010 r.

Obowiązujące od 1. 01. 2011 r. wzory dokumentów ustalone są przez rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1673).

Nowe wzory dokumentów:

 •   karta ewidencji odpadu (formularz nr 8),
 •   karta przekazania odpadu (formularz nr 9)

IV. Adresy, na które należy przekazywać informacje wymienione w p. I i II:(dla podmiotów z województwa wielkopolskiego)

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Środowiska
Plac Wolności 18
61-739 Poznań,
telefon –
61 626-64-00
fax. - 61 626- 64- 01
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. Czarna Rola 4
61-625 Poznań
telefon – 61 827-05-00
telefax –  61 827-05-22
 
Formularze do pobrania
 
Formularz 1 Pobierz formularz
Formularz 2  Pobierz formularz

Formularz 3/2011 - nie zawiera:

-     Działu 3. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odebranych odpadów komunalnych,
-     Działu 8.Zbiorcze zestawienie danych o składowiskach odpadów,
-     Działu 9. Zbiorcze zestawienie danych o obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
-     Działu 10. Zbiorcze zestawienie danych o spalarniach i współspalarniach odpadów
oraz punktów 15, 16 i 25 – 35 objaśnień.
Pełny wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8. 12. 2010 r.     w sprawie zakresu informacji oraz  wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. Nr 249, poz. 1674). 

 Pobierz formularz
Formularz 4/2011  Pobierz formularz
Formularz 5   Pobierz formularz
Formularz 6   Pobierz formularz
Formularz 7   Pobierz formularz
Formularz 8/2010   Pobierz formularz
Formularz 9/2010   Pobierz formularz
Formularz 8/2011   Pobierz formularz
Formularz 9/2011   Pobierz formularz
   

 

 

 


Strona korzysta z plików cookie zgodnie z Polityką Cookies. Dowiedz się więcej na temat cookies w Twojej przeglądarce.